Blog

#GREENGRIDZ SKRIVEBORD OG BORDPLADER BEVISER BÆREDYGTIGHED MED MILJØVAREDEKLARATION (EPD)

EU's grønne pagt og den tilhørende handlingsplan for den cirkulære økonomi er EU's vigtigste spydspids i de kommende år. Med klimaaftalen og råstofaftalen vil den hollandske regering også sætte ambitiøse mål frem mod 2030 for CO2-reduktion og cirkulær økonomi. Møbelbyggeriet skal gøre sit, og der vil være konkrete krav til produkternes miljøaftryk. Tiden med overfladiske grønne "miljømærker" er forbi, og kvantificering af et produkts miljøpræstationer er nu normen. Kvantificering af dette og derefter deklarering af det kan gøres med en uafhængigt testet miljøvaredeklaration (EPD). Dette er udarbejdet med EN15804-standarden.

De cirkulære #GREENGRIDZ skrivebord og bordplader er gennemprøvede og underbyggede bedst i klassen på markedet. MRPI-EPD-certifikatet® er blevet verificeret af EcoReview. LCA-undersøgelsen blev udført af SGS Search. Certifikatet er baseret på et LCA-dossier i henhold til ISO14025 og EN15804+A1. Det er blevet verificeret i henhold til 'MRPI-EPD-verifikationsprotokollen® november 2020.v4.0'.

Fra i dag skal du indrette dit kontor med #GREENGRIDZ skrivebord og bordplader. Bidrage påviseligt til de europæiske bæredygtighedsmål gennem mindre brug af materialer, mindre CO2-emissioner, mindre affald og genanvendelige råstoffer.

Hvad er et EPD-certifikat?

EPD er en forkortelse af Environmental Product Declaration. En producent eller industri kan bruge en EPD til at deklarere miljødataene for et materiale eller produkt. En EPD udarbejdes i henhold til EN15804-standarden, der beskriver, hvad der præcist skal indgå i EPD'en, og hvordan EPD'en skal udarbejdes.

Generelt indeholder en EPD:

Tabeller med miljødata for materialet eller produktet

Miljødataene deklareres med såkaldte miljøindikatorer. Den mest kendte miljøindikator er GWP (= Drivhusopvarmningspotentiale), men i alt er der ca. 20 opdelt i tre til fire tabeller om miljøpåvirkning, råmaterialeforbrug og affalds- og outputstrømme.

Tekster, der beskriver udgangspunkterne for data i EPD'en.

Det drejer sig om en detaljeret beskrivelse af produktet, anvendelsen og f.eks. et affaldsscenarie.

Hvorfor et EPD-certifikat?

EU's grønne pagt og den tilhørende handlingsplan for den cirkulære økonomi er EU's vigtigste spydspids i de kommende år. Med klimaaftalen og råstofaftalen vil den hollandske regering også sætte ambitiøse mål frem mod 2030 for CO2-reduktion og cirkulær økonomi. Byggeriet skal gøre sit, og der vil være konkrete krav til en bygnings miljøaftryk og byggevarerne i den pågældende bygning. Tiden med overfladiske grønne "miljømærker" er forbi, og kvantificering af et (bygge)produkts miljøpræstationer er nu normen. Kvantificering af dette og derefter erklæring af det kan gøres med en uafhængigt testet miljøvaredeklaration (= EPD). Dette er udarbejdet med EN15804-standarden.

Procedure EPD-certifikat

Grundlaget for hver EPJ er en LCA-rapport, hvor LCA står for livscyklusanalyse. EPD'en er et certifikat, der er resultatet af og er udarbejdet med data fra LCA-rapporten. Det er vigtigt, at indholdet af en EPD testes uafhængigt; MRPI Foundation udfører ikke testen selv, men har 7 anerkendte testere, der alle er anerkendte LCA-specialister. Efter gennemgangen offentliggøres EPD'et som PDF på www.mrpi.nl og på ECO-portalen. ECO-portalen indeholder nu mere end 3000 EPD'er, der er gyldige i hele Europa, men som også er meget udbredt uden for Europa. ECO-portalen er udviklet af den europæiske ECO-platform, og MRPI® Foundation er den officielle programoperatør af ECO-platformen i Holland. En gang hvert par år revideres MRPI® Foundation fuldt ud for at sikre systemets kvalitet og uafhængighed.

Optagelse i den nationale miljødatabase (NMD)

MRPI-EPD-certifikatet® offentliggøres som standard på MRPI® Foundations websted og på ECO-portalen. Derudover er mange MRPI-EPD-certifikater® inkluderet som produktkort i National Environmental Database (NMD). Specifikt for optagelse i NMD skal EPD opfylde en række krav. Det vigtigste er, at LCA-undersøgelsen skal bruges som baggrundsdatabase, og at der skal angives flere indikatorer. Ud over indikatorerne i henhold til bilag A2 til EN15804 anmoder NMD om, at indikatorerne i henhold til bilag A1 til EN15804 fremlægges. Derudover er der en række mindre forhold, der skal undersøges af testeren. For at undgå behovet for en dobbelt gennemgang af EPD og produktkortet arbejder MRPI® Foundation og NMD sammen.

Hvad er den nationale miljødatabase (NMD)

Den nationale miljødatabase blev oprettet for at kunne foretage en entydig beregning af bygningers miljøpræstationer i hollandsk sammenhæng. Denne database administreres af Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD). Bestemmelsesmetoden anvendes i det offentlige domæne, men bruges også af private organisationer til klassificering af bæredygtig fast ejendom, for eksempel via BREEAM, GPR osv. Metoden bruges eksplicit til vurdering på bygge- eller projektniveau og ikke til sammenligning af produkter.

Hvad er Eco-portalen

ECO-portalen er den seneste udvikling, der løfter formidlingen af LCA-data til et endnu højere digitalt niveau. ECO-portalen er udviklet i tæt samarbejde med InData-arbejdsgruppen og er baseret på International Open Database Network. Med ECO-portalen giver ECO-platformen et centralt punkt, hvor brugerne kan finde alle digitale EPJ-data. Hver programoperatør uploader sine EPD-data direkte til ECO-portalen eller til sin egen "node", som er integreret i ECO-portalen og tilbyder mere funktionalitet. MRPI® Foundation har derfor valgt sin egen node, så EPD-dataene kan kommunikeres bedre.

LCA-dataene fra EPD'et kan ses fuldt ud online og i detaljer på ECO-portalen. Desuden er EPD-dataene ikke kun tilgængelige i PDF-form, men også i såkaldte "maskinlæsbare" formater som .csv og .xml, så LCA-værktøjer let kan læse og bruge dataene. Som et resultat er MRPI-EPD® ikke kun et statisk dokument, men dataene kan faktisk bruges af LCA-værktøjer.

MRPI-platform til uafhængigt testede miljødata

MRPI Foundation er platformen for pålidelige og uafhængigt testede miljødata for byggevarer, der offentliggøres i MRPI-EPD-certifikater®. På den måde understøtter MRPI® omstillingen til bæredygtigt og cirkulært byggeri.

Om MRPI

MRPI® er en bredt understøttet, utvetydig og testet, internationalt anerkendt måde at erklære miljøaspekter af byggevarer på. MRPI er passet til den hollandske NMD, den belgiske miljødatabase og grundlaget for den europæiske miljøvaredeklaration, EPD. MRPI® gør det muligt for producenten eller leverandøren af byggevarer at skelne sig fra leverandører med udokumenterede eller tvivlsomme miljøkrav.

Miljømæssigt relevant Produktinformation MRPI®

Står for testede oplysninger om miljøaspekterne af en byggemateriale, byggevare eller bygningsdel, der er udarbejdet på initiativ af producenten eller dennes repræsentant (f.eks. brancheforeningen) gennem en miljøorienteret livscyklusvurdering.

EPD'en for #GREENGRIDZ kan rekvireres hos TRIBOO eller ses på www.mrpi.nl og/eller ECO-portalen.